B&B Theatres

Connect With Us

Login Sign Up
Poster for Tshiong

Tshiong

Runtime 1 hr. 38 min.

Starring Cai Chang Xian, Wu Peng Feng, Li Yijie, Yu Peizhen

Directed by Zheng Wen Tang

Genre Comedy